UPPSAGD.NU

ARBETSRÄTTSORIENTERAD RÅDGIVNING

Uppsagd.nu erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning inom arbetsrätt. För dig som inte vill eller kan få hjälp av facket.Om Uppsagd.nu

 • Uppsagd.nu är en arbetsrättsorienterad rättsjour. Tjänsten erbjuds och drivs av Laboro arbetsrättsförening, en ideell förening bestående av engagerade juridikstudenter och verksamma jurister. Rättjourens syfte är att underlätta för privatpersoner och mindre företag att tillvarata sin rätt i situationer rörande anställning.

  Tjänsten riktar sig främst till dig som inte har möjlighet, eller vill, få hjälp av facket.

  Du kan få kontakt med oss på rättsjouren genom vårt digitala kontaktformular, där du i korthet kan beskriva ditt ärende.

  För det fall du har frågor kring hur vi arbetar, eller förslag vad vi skulle kunna göra för att förbättra tjänsten, är du välkommmen att höra av dig till vår epostadress: info@rattsjouren.nu

Ansvar

 • Uppsagd.nu erbjuder rådgivning utan krav på motprestation och är inte yrkesmässig. Rådgivningen omfattas inte av lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

  Laboro arbetsrättsförening påtar sig inget ekonomiskt ansvar för rådgivningen.

Frekventa frågor

Vi får många arbetsrättsliga frågor varför vi har valt att lägga upp information som rör de mest återkommande frågorna och svaren nedan.

 • Vad är skillnaden på uppsägning och avskedande?


 • Uppsägning

  För att en uppsägning av en tillsvidareanställning ska vara tillåten krävs att det föreelegat saklig grund för uppsägningen. En uppsägning kan grunda sig på antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Vid uppsägning upphör anställningen först efter en viss uppsägningstid.

  Avskedande

  Vid avskedande avslutas anställningen med omedelbar verkan utan att föregås av någon uppsägningstid. En förutsättning för avskedande är att det förelegat giltigt skäl, d.v.s. att den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren genom exempelvis bedriva konkurrerande verksamhet; arbetsvägran, brottslighet mot arbetsgivaren eller på annat sätt agerat grovt illojalt mot sin arbetsgivare.

 • Vad kan jag göra om jag blivit felaktigt avskedad/uppsagd?


 • Ogiltigförklaring

  Såväl uppsägningar som avskedanden kan ogiltigförklaras av domstol om arbetsgivaren inte haft laga grund för att avsluta anställningen.

  Skadestånd

  Om en anställning avslutas utan grund i lag kan arbetsgivaren komma att bli skadeståndsskyldig. Arbetsagaren kan tillerkännas såväl allmänt som ekonomiskt skadestånd.

 • Vad innebär uppsägningstid?


 • En tillsvidareanställning upphör vid uppsägning först efter att uppsägningstiden löpt ut. Uppsägningstiden regleras i det individuella anställningsavtalet eller tillämpligt kollektivavtal. Om uppsägningstider inte reglerats i anställningsavtalet/kollektivavtalet gäller de uppsägningstider som anställningsskyddslagen anger.

  11§ anställningsskyddslagen anger följande uppsägningstider:

  För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
  Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
  - två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
  - tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
  - fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
  - fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
  - sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

  Oavsett skälen till uppsägningen har du som arbetstagare rätt till avtalad alternativt lagstadgad uppsägningstid.

 • Vad gäller under uppsägningstiden?


 • Arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden om inte annat överrenskommits. Under uppsägningstiden har du som arbetstagare rätt behålla din lön och andra anställningsförmåner.

 • Vilken uppsägningstid gäller för en tidsbegränsad anställning?


 • Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar, vid tidsbegränsad anställning, om att anställningen ska bestå mellan ett start- och slut datum. Utgångspunkten för en tidbegränsad anställning är att den inte kan sägas upp, utan avslutas vid avtalat slutdatum.

 • Vad menas med en varning eller erinran?


 • Innan en arbetstagare blir uppsagd på grund av personliga skäl ska arbetstagaren gjorts medveten om misskötseln och att fortsatt misskötsamhet kan komma att leda till uppsägning. Vanligaste tillvägagångssättet är arbetsgivaren lämnar en skriftlig erinran eller varning.

Bli kontaktad av en jurist

 • Här beskriver du i korthet ditt ärende.

  Efter att du skickat din förfrågan kommer du att bli kontaktad av en av våra rådgivare.

 • För det fall att du föredrar att bli kontaktad per telefon går det bra att uppge ditt telefonnummer i ärendefältet.

 • Tjänsten är kostnadsfri.

Beskriv i korthet ditt ärende nedan.